Tillbaka till formulärslistan

Certificate of studies / Studieintyg

1

Personal data / Personuppgifter

Fill in first and last name / Fyll i för- och efternamn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Enter a valid personal number / Ange ett giltigt personnummer
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Enter e-mail address / Ange giltig e-postadress.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Repeat e-mail address / Upprepa e-postadress
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
2

My studies / Mina studier

?

In the following cases, it is considered that you have completed your studies:

- You are completely finished with your studies and do not intend to start any new studies. "Completely" means that you have completed all the required steps and have nothing left that requires further study effort. If you have a minor residency exam left or if you are waiting for approval of the information you have submitted, please report this to us. If this is a thesis, you must submit a certificate from your supervisor. The certificate must contain the date when the thesis was submitted and no study efforts remain for you.

- You have quit your place of study and have not applied for any new or continuing education. You also have no study space reserved for you and you have no scheduled time for reading or reporting.

I följande fall räknas det som att du har avslutat dina studier:

  • Du är helt klar med dina studier och har inte för avsikt att påbörja några nya studier. "Helt klar" innebär att du har genomfört alla obligatoriska moment och inte har något kvar som kräver ytterligare studieinsats. Har du en mindre resttentamen kvar eller om du väntar på godkännande av uppgifter som du har lämnat in ska du redovisa detta för oss. Skulle det gälla en uppsats ska du skicka in intyg från din handledare. Intyget ska innehålla datum när uppsatsen lämnades in och det inte återstår några studieinsatser för dig.
  • Du har sagt upp din studieplats (hoppat av) och har inte ansökt om någon ny eller fortsatt utbildning. Du har heller ingen studieplats reserverad för dig och du har ingen planerad tidpunkt för inläsning eller redovisning.
Choose an option/Välj ett alternativ.
Name of education / Utbildningens namn
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Date you completed / cancelled your studies / Datum när du avslutade/avbröt utbildningen
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
?
State in time how much is left of your studies. / Ange i tid hur mycket som återstår av dina studier.
Enter the number of residual points and what remains of your studies / Ange antal restpoäng och vad som återstår av dina studier
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Are you planning to earn these points/credits? If yes, when? / Tänker du ta dessa poäng och i så fall när?
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
3

New studies / Nya studier

?

These are the study plans you have today that we are interested in. If you certify that you do not intend to study more, but regret for example a year, it will not affect the compensation you received. If, on the other hand, you have applied for a place of study or if you already have a date for when you intend to resume your studies or start new studies, you must report this.

If you have applied for a place of study but regret it when you read this, you should report to us yourself that you have applied for a place of study but that you do not intend to start your studies. If you have been able to register for the program, we also want a certificate from the study organizer showing that you have registered.

 

Det är de studieplaner du har idag som vi är intresserade av. Om du intygar att du inte tänker studera mer, men ångrar dig om exempelvis ett år så påverkar det inte den ersättning du fått. Har du däremot ansökt om en studieplats eller om du redan nu har ett datum för när du avser återuppta dina studier eller påbörja nya studier ska du redovisa detta.

Har du ansökt om en studieplats men ångrar dig när du läser detta, ska du själv redovisa till oss att du ansökt om studieplats men att du inte tänker påbörja dina studier. Om du hunnit registrera dig på utbildningen, vill vi även ha ett intyg från studieanordnaren som visar att du har avregistrerat dig.

Choose an option / Ange ett alternativ
Specify what to study and when studies begin / Ange vad det är för studier och eventuellt datum för studiestart
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
4

I have studied the following semesters / Jag har studerat följande terminer/läsår

?

Report which semesters you have studied. Dates of the last academic year are important, but if you do not remember the exact dates of previous years, approximate semester or academic year periods will suffice.

 

Redovisa vilka terminer du har studerat. Datum för det sista läsåret är viktiga, men om du inte kommer ihåg exakta datum för tidigare år räcker det med ungefärliga termins- eller läsårstider.

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 500 tecken
5

Work and study / Arbete och studier

?

If you have worked more than 80 hours a month, we add that when we calculate your benefits. Both work during semester and holidays are counted.

 

Om du har arbetat mer än 80 timmar i månaden kan vi räkna med ditt arbete när du söker ersättning. Både arbete under terminstid och lov räknas.

Välj ett alternativ.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
6

Additional comments

Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Max 1500 tecken
7

Attachements / Bilagor

?

Attach to this form a certificate of attestation stating:

Term dates
The extent to which you have been registered semester by semester.
You can order registration certificates at your university / university via your student portal. If you have studied with another study organizer, you need to contact the school directly for a certificate. Upload the certificate here

Till det här formuläret ska du bifoga ett registreringsintyg som styrker följande:

  • Terminstider
  • I vilken omfattning du har varit registrerad termin för termin.

Registreringsintyg beställer du hos ditt universitet/eller högskola via din studentportal. Har du läst hos annan studieanordnare behöver du kontakta skolan direkt för intyg. Ladda upp intyget här

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.

Ingen fil vald

(Ta bort)
Det gick inte att ladda upp din bilaga. Vi tar emot .JPG, .JPEG, .PNG, .GIF, .DOC, .DOCX. max 2 MB. Har du något annat format eller storlek går det bra att e-posta bilagan till info@aea.se.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
8

Attest / Försäkran

?

It is you yourself who submit the information about your study situation. It is important that you are careful about the details as it is your information that forms the basis of our decision. Should you submit incorrect information or fail to submit a material assignment, it may result in you being compensated on incorrect grounds. This may result in you being liable for a refund. Also remember to let us know if any information you provided in your application is changing.

Det är du själv som lämnar uppgifterna om din studiesituation. Det är viktigt att du är noggrann med detaljerna eftersom det är dina uppgifter som ligger till grund för vårt beslut. Skulle du lämna oriktiga uppgifter eller missa att lämna en väsentlig uppgift kan det få till följd att du får ersättning på felaktiga grunder. Det kan leda till att du blir återbetalningsskyldig. Kom också ihåg att meddela oss om någon uppgift som du lämnat i din ansökan förändras.

You must attest your details in order to submit them. / Du måste intyga dina uppgifter för att kunna skicka dem.
Fältet innehåller ogiltiga tecken.
Det verkar som att du har missat att fylla i någon uppgift. Vänligen titta igenom formuläret igen.
Fråga oss!