Tillbaka till formulärslistan

Stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen från årsskiftet

Ordförklaringar

Den 1 januari 2007 sänks dagpenning, arbetsvillkoret skärps och avgiften till a-kassan höjs. Det framgår av budgetpropositionen som Regeringen presenterade den 16 oktober. För att få veta detaljerna kring hur försäkringsbestämmelserna ändras måste vi invänta den proposition som innehåller förslag till ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den väntas komma inom de närmaste veckorna.

AEA informerar kontinuerligt
AEA redovisar här de förändringar som vi hittills fått kännedom om. Hur de nya reglerna exakt kommer att formuleras och hur de ska tillämpas och om det blir övergångsbestämmelser eller inte vet vi först när nya försäkringsbestämmelser och nya tillämpningsföreskrifter kommer. Vår bedömning är att tillämpningsföreskrifter kommer först i anslutning till att reglerna träder i kraft. Vart efter vi får besked om detaljer i regelverket publicerar vi dem här.

Medlemsavgiften höjs
Idag kostar det 90 respektive 94 kronor per månad att vara medlem i AEA. Avgiftsskillnaden beror på skillnader i administration. Cirka 15 kronor av avgiften går till AEA:s administration, resten går till finansiering av försäkringen. En liten del går också till utjämning mellan kassorna. Från och med årsskiftet kommer den nuvarande avgiften att kompletteras med en så kallad förhöjd avgift för alla som inte är arbetslösa på heltid. Hur stor den förhöjda avgiften blir för respektive a-kassa räknas fram genom en formel som framgår av det lagförslag som ska lämnas till Lagrådet den 2 november. AEA bedömer att den totala avgiften för en arbetade AEA-medlem blir drygt 310 kronor per månad.

Arbetsvillkoret skärps
För att klara arbetsvillkoret måste den sökande ha arbetat 6 månader under den senaste 12-månadersperioden (ramtiden). Var och en av de sex månaderna måste innehålla minst åttio timmars arbete (huvudregel).

Studerandevillkoret tas bort
Idag kan den som avslutat minst ettåriga heltidsstudier få grundbelopp efter 90 kvalifikationsdagar. Den möjligheten kommer inte att finnas efter årsskiftet.

Ingen ersättning under ferieuppehåll
Idag kan den som har ett ferieuppehåll om 46 dagar eller längre i sina studier få arbetslöshetsersättning om hon eller han i övrigt uppfyller villkoren. Den möjligheten tas bort vid årsskiftet.

Överhoppningsbar tid begränsas till fem år
”Ramtid” är den tid en sökande har på sig att uppfylla arbetsvillkoret. Ramtiden är alltid tolv månader och oftast de tolv månader som direkt föregår arbetslösheten. Men om den sökande till exempel avslutat vuxenstudier på heltid eller varit sjuk eller föräldraledig på heltid kan ramtiden förlängas bakåt med samma antal månader som den sökande varit förhindrad från att arbeta. Ramtiden förlängs med så kallad överhoppningsbar tid. Från och med årsskiftet är den överhoppningsbara tiden i normalfallet begränsad till maximalt fem år. Vad ”i normalfallet” avser i det här sammanhanget vet vi ännu inte.

Ny beräkningsgrund för dagpenning
När den dagpenninggrundande inkomsten fastställs görs idag en jämförelse mellan de senaste sex tillgodoräkningsbara månader som medlemmen har arbetat och de senaste tolv arbetade månaderna. Kassan väljer det resultat som för den arbetslöse är mest förmånligt. Från och med årsskiftet ska den dagpenninggrundande inkomsten alltid räknas på tolv månader. Hur beräkningen ska göras för personer som inte arbetat tolv månader vet vi ännu inte.

Ingen förlängning
Det kommer inte längre vara möjligt att få en förlängd period för den som inte uppfyllt arbetsvillkoret på nytt när ersättningsperioden tar slut. Från och med den 1 juli 2007 erbjuds dessa personer plats i en nyinrättad jobb- och utvecklingsgaranti som AMS administrerar, ersättningsnivån blir här 65 procent, max 680 kr. För den vars ersättningsperiod tar slut under första halvåret 2007 kommer vid arbetslöshet fortsatt dagpenning att betalas ut med 65 procents kompensationsnivå fram till den 1 juli.

450 dagar för arbetslösa med barn
En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. För arbetslösa som har försörjningsansvar för barn under 18 år kommer perioden dock att vara 450 ersättningsdagar från och med årsskiftet. Vad ”försörjningsansvar” innebär och hur det ska styrkas vet vi ännu inte.

Dagpenning och kompensationsnivå sänks
Idag är kompensationsnivån 80 procent med ett dagpenningtak på 680 kronor. Under de första hundra ersättningsdagarna kan den arbetslöse få 730 kronor per dag, så kallad förhöjd dagpenning. Den förhöjda dagpenningen tas bort och högsta dagpenning blir 680 kronor.

Från och med årsskiftet kommer kompensationsnivån att vara 80 procent för de första 200 dagarna och 70 procent för de nästkommande 100. Därefter är kompensationsnivån 65 procent.

80 % i 200 dagar (Inkomst över 18 700 ger 680 kr)
70 % i 100 dagar (Inkomst över 21 371 ger 680 kr)
65 % därefter (Inkomst över 23 015 ger 680 kr)

Arbetsmarknadsåtgärder och friår
Ett stort antal arbetsmarknadspolitiska program, däribland friåret, tas bort vid årsskiftet. Mer information fås via Arbetsförmedlingen. Länk till AF:s information om arbetsmarknadspolitiska program

Utkast till proposition Arbetslöshetsförsäkring för arbete
Den 23 oktober skickade regeringen ut sitt utkast till proposition Arbetslöshetsförsäkring för arbete på remiss. Remissmöte hålls den 30 oktober och propositionen ska presenteras den 16 november.

Utkastet innehåller de regelförändringar AEA redan informerat om. Det innehåller också fler detaljer och övergångsbestämmelser. Så snart vi på AEA är säkra på vad förslagen innebär för våra medlemmar kommer vi att informera om det.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!